Naszym największym dobrem jest dobro każdego dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać innych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. W ramach czesnego gwarantujemy wszystkim dzieciom naukę języka angielskiego i zajęcia z rytmiki.

  MISJA PRZEDSZKOLA

 Każde dziecko traktuje podmiotowo i indywidualnie. Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo. Stwarza przyjazną, rodzinną atmosferę oraz zapewni optymalne warunki do rozwijanie osobowości dzieci, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności. Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków stosuje aktywne metody i formy rozwijania myślenia twórczego. wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowanie odmienności każdego człowieka. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska. Wychowuje dziecko aktywne, samodzielne i radzące sobie z problemami. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

Jest otwarte na partnerską współpracę z rodziną dziecka.

  W RAMACH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZAPEWNIAMY

 Rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną Dziecku atmosferę. Pracę i zabawę w małych grupach i pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli.  Wspieraniu rozwoju aktywności poznawczej Dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości kulturalno-społecznej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń. Wiele zajęć dodatkowych wspomagających rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, moralny, społeczny jak i estetyczny naszych wychowanków (rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia, kółko teatralne,zajęcia plastyczne, taneczne, bajkoterapia i inne) Inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie. Wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych. Przygotowanie do osiągnięcia potrzeb innych. Przygotowanie do osiągnięcia „gotowości szkolnej” Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, kulturalno-społecznej i technicznej. Respektowanie naczelnej potrzeby każdego Dziecka - ZABAWY.

Wiele różnego rodzaju atrakcji, np: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki edukacyjne, udział w konkursach itd.

Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu Dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

  ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

 Jest otwarty, twórczy i spontaniczny. Jest aktywny oraz sprawny fizycznie. Zna siebie i swoje możliwości. Szanuje odrębność innych, promuje zdrowie i bezpieczeństwo. Radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi rozwiązywać problemy. Jest życzliwy i sumienny. Przygotowany do podjęcia szkolnych obowiązków.

  GŁÓWNE CELE PRZEDSZKOLA

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. Zarządzenie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

  NASZA HISTORIA

15.11.2011- Rozpoczęcie działalności Przedszkola Niepublicznego „Motylek”

01.09.2014- przekształcenie Przedszkola Niepublicznego „Motylek” na Przedszkole Niepubliczne „Motylek” z Oddziałem Integracyjnym

01.09.2015- powstanie Żłobka Niepublicznego „Motylek”

  NASZA KADRA

Właściciel: Andrzej Motyl

 

Dyrektor Żłobka i Przedszkola: mgr inż. Beata Motyl

 

Dyrektor ds. pedagogicznych: mgr Beata Czajkowska – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele:

Renata Bliwert – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Zekl – nauczyciel stażysta

lic. Martyna Pluta – nauczyciel stażysta

lic. Elżbieta Miąsko – nauczyciel stażysta

mgr Patrycja Świder – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Domagała – nauczyciel stażysta

Pomoce nauczycieli:

Agnieszka Skóra

Aleksandra Słoma

Irena Grzondziel

 

Opiekunowie dzieci żłobkowych:

 

Joanna Kubanek

Monika Dumańska

Magdalena Drobniak-Pypeć

Iwona Dratwińska

Sandra Worwa

Katarzyna Mol

Karolina Siedek

Magdalena Szczecińska

 

Logopeda: mgr Monika Tytko

 

Oligofrenopedagog: mgr Izabel Gonsior

 

Oligorenopedagog, tyflopedagog: mgr Sebastian Król

 

Terapeuta SI: Katarzyna Kusaj

 

Nauczyciel języka angielskiego:  mgr Maria Weiss

 

Nauczyciel języka niemieckiego: mgr Aneta Mateja

 

Nauczyciel rytmiki: Firma MUZYK – Barbara Dolecińska

 

Pielęgniarka: licencjat pielęgniarstwa Teresa Szafrańska

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

- Logopedia;

- Maluchu bądź w ruchu – warsztaty taneczne;

- Gimnastyka korekcyjna – Przez ruch do zdrowia;

- Piłka nożna;

- Kickboxing.

 

  KONTAKT

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

41-400 Mysłowice / Towarowa 1

Godziny Otwarcia:

Przedszkole - Pon-Pt 6:00-17:00

Żłobek - Pon-Pt 6:30-16:30

Telefon:

+48 512 098 571 - Dyrektor mgr inż. Beata Motyl

+48 512 098 570 - Właściciel Andrzej Motyl

+48 519 698 340 - Dyrektor ds. pedagogicznych

Email: myslowicemotylek@gmail.com

+48 507 490 953 - Wychowawcy przedszkola

+48 698 115 279 - Wychowawca Żłobka

Email: e-mail: pnmotylek@gmail.com

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEJ STRONY :

Copyright © Mprint Studio Reklamy 2012