STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MOTYLEK”

z Oddziałem Integracyjnym 01.12.2017

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Przedszkole Niepubliczne ,,Motylek" z Oddziałem Integracyjnym zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną.

41-400 Mysłowice, ul. Towarowa 1

2. Organem prowadzącym jest firma F.H.U. Andrzej Motyl,                 ul. Towarowa 1, 41-400 Mysłowice.

3. Przedszkole jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dnia15.11.2011.r.

4. Pełna nazwa placówki brzmi:

Przedszkole Niepubliczne„Motylek” z Oddziałem Integracyjnym

ul. Towarowa 1,

41 – 400 Mysłowice

tel.: 512 098 571, 507-490-953; 698-115-279

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

6. Podstawa prawna działania Przedszkola:

a. Prawo  Oświatowe ustawa z dnia 14. 12. 2016 r. poz. 59 art. 102.

b. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 )

c. Statut Przedszkola Niepublicznego „Motylek”  z Oddziałem Integracyjnym.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem przedszkola jest:

a. sprawowanie opieki nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb, i możliwości przedszkola,

b. zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju oraz bezpieczeństwa,

c. stworzenie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka,

d. wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

e. stworzenie przyjaznej atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy,

f. wspieranie rozwoju sfery emocjonalnej,

g. współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

h. przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego poprzez realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji

i. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

j. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno– pedagogicznej.

k. Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 

§ 3

1. Do podstawowych zadań przedszkola wynikających z celów określonych w §2 pkt. 2 należy:

a. zapewnianie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

c. rozwijanie wrażliwości moralnej

d. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

e. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

f. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

g. kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia,

h. kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych,

i. sprawowanie opieki odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz możliwości przedszkola,organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

j. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

k. przygotowanie dzieci do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem,

l. poprzez indywidualny tok zajęć wyrównywanie szans u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ,

m. zapewnienie dziecku warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, rozwijanie jego sprawności ruchowej oraz kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

n. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

 

Rozdział III

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

§ 4

1. Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem(1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola).

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się od nadzorowanej grupy nauczyciel chwilowo pozostawia ją pod opieką woźnej oddziałowej.

3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

4. Dyrektor Przedszkola lub Dyrektor ds. Pedagogicznych powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych(integracja).

 

§ 5

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola są:

a. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w ramach podstawy programowej przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu,

b. zajęcia dodatkowe

c. zajęcia wyrównawcze i indywidualne.

 

Rozdział IV

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 

§ 6

1. Przedszkole sprawuje opieką nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie, wyposażonym w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, pod stałą opieką nauczycieli.

3. Wszyscy pracownicy przedszkola są zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zasadami ochrony zdrowia i życia dziecka.

 

§ 7

1. Przedszkole zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich dzieci do niego uczęszczających.

 

§ 8

1. Nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw ani środków farmaceutycznych, oprócz sytuacji, w których powinni opatrzyć rany powstałe w wyniku drobnych skaleczeń używając do tego celu środków opatrunkowych znajdujących się w apteczce.

2. W przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka, lub wystąpienia objawów choroby,nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka; a w sytuacji tego wymagającej do wezwania pomocy służb medycznych.

3. Po zakończonych zajęciach w przedszkolu dziecko jest wydawane wyłącznie rodzicom lub osobom upoważnionym zapisanym w kwestionariuszu przedszkolaka do odebrania go z przedszkola.

4. Gdy po zakończeniu zajęć w przedszkolu dziecko pozostaje nieodebrane i nie można skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel może wezwać policję w celu podjęcia dalszych czynności.

 

Rozdział V

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 9

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba upoważniona przez rodziców, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo.

2. Rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w momencie powiadomienia nauczyciela o odebraniu dziecka.

3. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.

 

Rozdział VI

Formy współdziałania z Rodzicami

§ 10

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

a. znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale — tablice ogłoszeń, rozmowy indywidualne

b. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju — rozmowy indywidualne, wystawy prac, występy dzieci

c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

d. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzoru pedagogicznego

e. uczestniczenia w zebraniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

f. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

g. udziału w otwartych uroczystościach przedszkola.

§ 11

1. Rozmowy dotyczące zachowań dziecka jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Uwagi, skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u Dyrektora osobiście w godzinach podanych na tablicy informacyjnej.

 

§ 12

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

• zebrania grupowe,

• konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami,Dyrektorem,

• zajęcia otwarte,

• formy zaproponowane przez rodziców,

• tablica informacyjna,

• korespondencje drogą mailową: pnmotylek@gmail.com

• strona internetowa : http://pnmotylek.pl

• iprzedszkole.progman.pl – panel rodzica

• udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach Przedszkolnych

2. Rodzice zobowiązani są do:

• przestrzegania niniejszego statutu,

• terminowego uiszczania opłat za przedszkole,

• respektowania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

• przekazania pełnej informacji dotyczącej dziecka i jego stanu zdrowia

• oceny stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak : uporczywy kaszel,katar, biegunka, wymioty czy podwyższona temperatura niezwłocznie będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu,

• zapewnienia dziecku odpowiedniego ubrania stosownie do pory roku, umożliwiającego pobyt na świeżym powietrzu

 

 

Rozdział VII

Organy przedszkola

 

§ 13

1. Organami Przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola,

2. Dyrektor do spraw Pedagogicznych,

3. Rada Pedagogiczna,

4. Zespół kształcenia specjalnego.

 

§ 14

1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych:

a. reprezentuje placówkę na zewnątrz,

b. opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Przedszkola – roczny plan pracy,organizacja pracy,

c. opracowuje zakres obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola,

d. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

e. odpowiada za realizację programu wychowawczego przedszkola,

f. sprawuje razem z dyrektorem ds. pedagogicznych nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny nauczycieli,

g. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników,

h. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, w pełnym porozumieniu z organem prowadzącym. Zatrudnia i zwalnia pracowników organ prowadzący.

i. kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników,

j. jest wraz Dyrektorem ds. pedagogicznych przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały,

k. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z dyrektorem do  spraw ped. , Radą Pedagogiczną i rodzicami.

2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora do spraw Pedagogicznych należy:

a. organizowanie szkoleń, prowadzenie hospitacji,

b. prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,

c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny nauczycieli,

d. reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora,

e. opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Przedszkola – roczny plan pracy,organizacje pracy,

f. odpowiada za realizację programu wychowawczego przedszkola,

g. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu przedszkola,

h. weryfikowanie kwalifikacji nauczycieli do pracy w przedszkolu,

3. Za dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi Przedszkola odpowiada organ prowadzący przedszkole Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Motyl

 

§ 15

1. Rada Pedagogiczna:

a. w przedszkolu działa Rada Pedagogiczna,

b. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz dyrektor i dyrektor do spraw pedagogicznych przedszkola,

c. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor wraz z Dyrektorem ds. pedagogicznych

d. przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków,

e. szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej i dokumentowania jej pracy określa regulamin Rady Pedagogicznej, który stanowi integralną część statutu.

 

 

 

 

Rozdział VII

Organizacja przedszkola

 

§ 16

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą opiekę,wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25 osób.

2. Liczba dzieci uczęszczających do jednego oddziału integracyjnego Przedszkola nie może przekraczać 20 osób, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

3. Dzieci z każdej grupy wiekowej mają prowadzone zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem wielopoziomowości.

 

§ 18

1. Zespół kształcenia specjalnego:

a. w przedszkolu działa Zespół kształcenia specjalnego,

b. w skład Zespołu wchodzi Dyrektor ,Dyrektor do spraw ped., specjaliści (logopeda, fizjoterapeuta,wychowawca grupy, oligofrenopedagog)

c. w zależności od potrzeb konkretnego dziecka ustalany jest skład zespołu,

d. zadaniem zespołu jest:

• ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i opinii o potrzebie kształcenia specjalnego kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka

• analizowanie skuteczności zawartych w programie zadań oraz wprowadzanie zmian,stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny

• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

e. posiedzenia Zespołu dotyczące pracy z danym dzieckiem są otwarte dla jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 19

Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

1) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o którym mowa w art.. 71b ust. 2a ustawy z dnia 07.09.1991r o Systemie Oświaty zwany dalej zespołem jest powołany przez dyrektora ds. pedagogicznych przedszkola.

2) W przedszkolu działa zespół osób posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

3) W skład zespołu wchodzi:

a) Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

b) psycholog,

c) logopeda

d) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

§ 20

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a. 3 sale zajęć,

b. Salę terapeutyczną

c. aulę przedszkolną wraz ze sprzętem sportowym, nagłośnieniem i toaletą dla dzieci.

d. 2 łazienki dla dzieci,

e. łazienkę dla personelu,

f. szatnię dla dzieci i personelu,

g. pomieszczenie administracyjne,

h. pomieszczenie gospodarcze,

i. ogród zabaw.

2. Dzieci mają możliwości codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku wychowanków.

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

 

§ 21

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa, turystyki i różnorodne formy spotkań rodzinnych (festyny rodzinne, dzień babci i dziadka, święto rodziny)

3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 22

1. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

2. Proponowane zajęcia dodatkowe w ramach opłaty stałej: język angielski ,j. niemiecki , rytmika,

3. Przedszkole w ramach zajęć dodatkowo płatnych przez rodziców może zorganizować wyjazdy na basen, konną jazdę, taniec, sztuki walki oraz liczne atrakcje takie jak: wyjazdy do teatru, opery,koncerty muzyczne.

4. Na wniosek rodziców, w zależności od potrzeb dzieci, przedszkole może rozszerzyć lub zmienić ofertę zajęć dodatkowo płatnych w miarę swoich możliwości.

5. Rodzaj zajęć dodatkowych ich częstotliwość i forma organizacyjna w szczególności uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.

6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora.

7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy turystyki. Program wycieczek oraz imprez okolicznościowych dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej

8. Zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje.

9. Osoby prowadzące poszczególne zajęcia mają obowiązek prowadzenia ich dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę

11. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.

 

§ 23

1. W Przedszkolu w ramach zajęć dla starszych dzieci (5, 6 lat) może być organizowana nauka religii. O udziale w zajęciach decydują rodzice.

2. Religia dla dzieci młodszych może być zorganizowana na życzenie rodziców ale będzie traktowana jako zajęcie dodatkowe.

3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.

4. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

§ 24

1. Szczegółową organizacją wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności liczbę oddziałów, liczbę pracowników zatrudnionych w przedszkolu, liczbą miejsc w placówce, liczbę dzieci zapisanych do placówki, czas pracy pracowników.

 

§ 25

1. Organizacje pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora i Dyrektora ds. pedagogicznych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu (w miarę sprzyjających warunków pogodowych).

 

§ 26

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:

1. Diagnozowanie środowiska wychowanków,

2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,

3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka

4. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

5. Wspieranie dziecka uzdolnionego

6. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo dydaktycznego przedszkola i wspierania nauczycieli oraz rodziców w tym zakresie

7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców (akcja zdrowe zęby itp.)

8. Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

10. Zadania o których mowa są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

1. Zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

2. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 

Rozdział VIII

Czas pracy przedszkola

 

§ 27

1. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Organ Prowadzący.

 

§ 28

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

3. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta, oraz przerwy ustalone przez organ prowadzący.

 

Rozdział IX

Zasady odpłatności

 

§ 29

1. Przedszkole jest placówką oświatową niepubliczną, finansowaną przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego).

2. Na mocy ustawy, przedszkole wykorzystuje przysługującą mu dotację z budżetu gminy.

3. Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy, fundacje i inne źródła.

 

§ 30

1. Opłata za przedszkole ustalana jest przez organ prowadzący.

2. Opłata za czesne w przedszkolu pobierana jest z góry do 12-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto placówki lub w przedszkolu.

3. Na wniosek rodziców, w uzasadnionych przypadkach, organem prowadzącym może częściowo obniżyć wysokość opłaty za przedszkole.

4. Zniżka dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola czesnego dla drugiego  i kolejnego dziecka jest ustalany indywidualnie z dyrektorem.

5. Za każde godzinę  pobytu dziecka w Przedszkolu po godzinach oznaczonych w Umowie z rodzicami  pobierana jest opłata dodatkowa.

6. W ramach działalności opiekuńczej przedszkole zapewnia nieodpłatne wyżywienie dla dzieci.

 

§ 31

1. Szczegółowe zasady odpłatności oraz zajęcia dodatkowe organizowane w ramach opłat ustalane są na każdy rok szkolny.

2. Inne zajęcia dodatkowe są organizowane na życzenie rodziców i płatne oddzielnie.

Rozdział X

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników

 

§ 32

1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie zobowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

3. Nauczyciele zatrudniani i zwalniani są przez organ prowadzący F.H.U. Andrzej Motyl zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami pedagogicznymi i na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

4. Czas pracy nauczyciela jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych,wychowawczych i organizacyjnych, który ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w umowie o pracę. Organ prowadzący określa wynagrodzenie nauczycieli.

5. Wysokość wynagrodzenia zależy od kwalifikacji, stażu pracy oraz sposobu wykonywania obowiązków przez nauczycieli. W szczególności brany jest pod uwagę stosunek do dzieci, przygotowanie do zajęć, kreatywność w pracy z dziećmi i pomysłowość w trakcie wprowadzania zagadnień edukacyjnych.

6. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku. W wypadku absencji chorobowej lub innej obydwu nauczycieli, grupą opiekuje się inny, wskazany przez dyrektora nauczyciel lub następuje łączenie grup.

7.  W Przedszkolu zatrudnia się dodatkowo personel specjalistyczny: logopedę, rehabilitanta,oligofrenopedagoga.

 

§ 33

1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności realizacja podstaw programowych,określonych przez MENiS, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola,w tym w szczególności:

a. tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

b. współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej,

c. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W zakresie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:

a. zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej bezpieczeństwo do momentu przekazania dziecka upoważnionej osobie

b. zwrócenie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku i zgłoszenie dyrektorowi lub w nagłych wypadkach interweniowanie bezpośrednio okazywanie jak najdalej idącej przezorności

c. zapoznanie się z przepisami BHP oraz rozporządzaniem MEN w sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych.

3. W zakresie pracy opiekuńczej:

a. przejawianie miłego i serdecznego stosunku do dzieci

b. zaspakajanie ich indywidualnych potrzeb i wymagań

c. przestrzeganie prawa dziecka do poszanowania jego godności osobistej

d. chronienia dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4. W zakresie pracy wychowawczej:

a. gruntowne poznanie dzieci i ich warunków środowiskowych

b. stosowanie indywidualizacji pracy wychowawczej

c. podejmowanie działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych korektywnych

d. oddziaływanie własnym przykładem

e. pomoc w obsłudze dzieci

f. wskazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów wśród dzieci.

5. W zakresie pracy dydaktycznej:

a. rozwój własny nauczyciela poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego,warsztatach i innych formach doskonalących pracę nauczyciela

b. doskonalenie form i metod pracy z dziećmi i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników

c. podnoszenie poziomu umysłowego dzieci poprzez ustawiczną pracę nad ich rozwojem wykorzystując kontakty z otaczającą rzeczywistością.

6. W zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem:

a. dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola poprzez kontakty indywidualne i zebrania grupowe

b. tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku

c. wykazanie się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

d. poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci

e. ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i włączenie ich w działalność przedszkola.

7. Nauczyciel planuje pracę w cyklach miesięcznych.

8. Nauczyciel ma prawo:

a) korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

b) Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki

c) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego

d) Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania

e) Decydowania o doborze form i metod pracy

f) Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki

g) Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego

h) Możliwości prawidłowego przebiegu stażu

i) Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy

j) Znajomości systemu motywującego do pracy

k) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą

l) Promowania swoich działań jak i działań placówki w środowisku lokalnym

m) Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami

n) Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola

o) Wynagrodzenia za swoją pracę

p) Prawo do urlopu wypoczynkowego.

q) Uprawnienia do nagród i wyróżnień

9. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie przedszkola

 

Rozdział XI

Rodzice ich prawa i obowiązki.

 

§ 34

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

h. znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale — tablice ogłoszeń, rozmowy indywidualne

i. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju — rozmowy indywidualne, wystawy prac, występy dzieci

j. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

k. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzoru pedagogicznego

l. uczestniczenia w zebraniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

m. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

n. udziału w otwartych uroczystościach przedszkola.

 

§ 35

3. Rozmowy dotyczące zachowań dziecka jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi.

4. Uwagi, skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u Dyrektora osobiście w godzinach podanych na tablicy informacyjnej.

 

§ 36

3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

• zebrania grupowe,

• konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami,Dyrektorem,

• zajęcia otwarte,

• formy zaproponowane przez rodziców,

• tablica informacyjna,

• korespondencje drogą mailową: pnmotylek@gmail.com

• strona internetowa : http://pnmotylek.pl

• fanpage:https://www.facebook.com/Motylekprzedszkoleniepublicznemyslowice/

• iprzedszkole.progman.pl – panel rodzica

• udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach Przedszkolnych

4. Rodzice zobowiązani są do:

• przestrzegania niniejszego statutu,

• terminowego uiszczania opłat za przedszkole,

• respektowania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

• przekazania pełnej informacji dotyczącej dziecka i jego stanu zdrowia

• oceny stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak : uporczywy kaszel,katar, biegunka, wymioty czy podwyższona temperatura niezwłocznie będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu,

• zapewnienia dziecku odpowiedniego ubrania stosownie do pory roku, umożliwiającego pobyt na świeżym powietrzu

 

 

 

 

Rozdział XII

Prawa i obowiązki dziecka

 

§ 37

1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

a. prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego,

b. akceptacji własnej osoby,

c. zapewnienia indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

d. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

e. samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów,

f. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,

g. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

h. możliwości skorzystania z opieki osób odpowiedzialnych, zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić

i. aktywności twórczej i eksperymentowania,

j. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

k. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

l. szacunku wobec siebie i innych,

m. opieki, ochrony,

n. snu i wypoczynku, gdy tego potrzebuje,

o. zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

p. szacunku wszystkich jego potrzeb,

q. nauki,

r. akceptacji i tolerancji jego osoby ze strony wszystkich pracowników przedszkola,

s. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej,

t. życzliwego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

u. poszanowania własności,

v. wsparcia pomocy w sytuacjach gdzie pojawią się problemy

 

 

 

§ 38

1. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

a. szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy

b. słuchanie oraz reagowanie na polecenia nauczyciela

c. przestrzeganie ustalonych zasad w grupie

d. okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom

e. szanowanie poglądów i przekonań innych osób

f. troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola,przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci

g. staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola

h. nie oddalanie się od grupy

i. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

 

§ 39

1. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków z powodu:

a. nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez 1 miesiąc bez wcześniejszego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) przyczyny nieobecności,

b. nie uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole przez okres jednego miesiąca. Zaległość mimo skreślenia musi zostać uregulowana,

c. choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci,

d. niewłaściwego zachowania się dziecka, zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci.

e. braku współpracy z rodzicami,

f. na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych).

2. Rozwiązanie umowy przez przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:

a. poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji,

b. spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb) w obecności psychologa, nauczyciela,

c. w wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora pisemnej informacji o rozwiązaniu umów

d. W razie konieczności skierowanie na drogę Sądową.

 

 

 

Rozdział XIII

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 

§ 40

1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

3. Zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora

4. W przypadku wolnych miejsc, w poszczególnych grupach wiekowych, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

5. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami biorąc pod uwagę:

a. kolejność zgłoszeń przy zachowaniu zasad:

• pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające

• rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

b. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu obowiązujących w Przedszkolu,

c.  możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (dotyczy zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością).

6. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje dyrektor po wnikliwym zbadaniu sprawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością.

7. Dobór dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do grupy musi się odbywać z zachowaniem takich proporcji,które umożliwią harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną.

8. Rodzice dziecka niepełnosprawnego zobowiązani są dostarczyć opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

a. zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,

b.  podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznych.

c. rozwiązanie umowy cywilno-prawnej następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe.

 

§ 41

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

b. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola osobom zainteresowanym.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Statut oraz wszelkie zmiany w nim dokonywane przygotowywane oraz opiniowane są przez organ prowadzący FHU Andrzej Motyl

7. Statut oraz wszelkie zmiany w nim dokonywane zatwierdzane są przez organ prowadzący FHU Andrzej Motyl.

8. Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017

 

 

Organ prowadzący                                                             Pracownicy przedszkola

 

 

Copyright © Mprint Studio Reklamy 2012